Editorial Board

Editorial Board

 1. Prof. Ivanka Mavrodieva DSc, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Editor-in-chief
 2. Prof. Tolya Stoitsova, DSc – New Bulgarian University
 3. Prof. Tzvetan Davidkov, DSc – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 4. Prof. Todor Shopov, PDs, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 5. Prof. Marieta Boteva, Dsc, PhD – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo.
 6. Prof. Ioana Yankulova, DSc, PhD – – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 7. Prof. Olya Brusilovskaya, DSc – Odessa State University “I. Mechnikov”, Ukraine
 8. Prof. Yovka Tisheva, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 9. Prof. Yanka Totseva – European Polytechnic University
 10. Assos. Prof. Silvia Tzvetanska, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”
 11. Assoc. Prof. Gergana Apostolova, DSc, PhD – South-West University “Neofit Rilski”
 12. Assoc. Prof. Maya Sotirova, PhD – South-West University “Neofit Rilski”
 13. Assoc. prof. Stefan Serezliev – St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo.
 14. Assoc. Prof. Margarita Bakracheva – Sofia University “St. Kliment Ohridski
 15. Assoc. Prof. – Valeria Smolenenkova, PhD – Lomonosov Moscow State University
 16. Assos. Prof. Maria Sivenkova, PhD – Minsk State University, Belarus
 17. Assos. Prof. Vance Bojkov, PhD – University of Nis, Serbia
 18. Assist. Prof. Ivo Piperkov – Sofia University “St. Kliment Ohridski”-
 19. Plamen Pavlov, PhD – New Bulgarian University
 20. Antonina Kardahseva, DSc, PhD – New Bulgarian University
 21. Mr. Georgi Petkov, PhD – Online Editor

 

 

Ms. Verghiniya Danailova, PhD Candidate – Assist. Prof of English, South-West University “Neofit Rilski”, English Language Editor