Editorial Board

Rhetoric and Communications eJournal

 

Editorial Board

Prof. Ivanka Mavrodieva DSc, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Editor-in-chief

Prof. Tolya Stoitsova, DSc – New Bulgarian University

Prof. Tzvetan Davidkov, DSc – Sofia University “St. Kliment Ohridski”-

Prof. Yovka Tisheva, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”-

Prof. Todor Shopov, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”-

Assos. Prof. Silvia Tzvetanska, PhD – Sofia University “St. Kliment Ohridski”

Assoc. Prof. Gergana Apostolova, PhD  – South-West University “Neofit Rilski”

Assoc. Prof. Maya Sotirova, PhD – South-West University “Neofit Rilski”

Assoc. Prof. Yanka Totseva – European Polytechnic University

Plamen Pavlov, PhD – New Bulgarian University

Assist. Prof. Ivo Piperkov – Sofia University “St. Kliment Ohridski”-

Prof. Olya Brusilovskaya, DSc – Odessa State University “I. Mechnikov”, Ukraine

Assos. Prof. Maria Sivenkova, PhD – Minsk State University, Belarus

Assos. Prof. Vance Bojkov, PhD – University of Nis, Serbia

Mr. Georgi Petkov, PhD – part-time lecturer at Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Online Editor

Ms. Verghiniya Danailova, PhD Candidate – Assist. Prof of English, South-West University “Neofit Rilski”, English Language Editor